Buscar este blog

lunes, 8 de febrero de 2021

[籤詩] 20籤_乙癸_嚴子陵登釣


二十籤

乙癸  下下

    

1.一生心事向誰論。
2.十八灘頭說與君。
3.世事盡從流水去。
4.功名富貴等浮雲。

    

訟終凶。止則宜。名利輕。病擇醫。
行人遠。婚遲疑。凡作事。且隨時。

解 曰 二

此籤主同心無人。孤立少助。險難在前之象。既經指示。宜早提防。然大勢已去。難可挽回。不啻流水浮雲之變滅。唯有達觀排遣。斬斷利鎖名韁。毋復繫戀。更生事故。占者悟此。則知患難中玉成不少。或又有困而得亨之日乎。

問的是換工作,
抽到的當下以為是恩主公認為局勢不好,勸我不要換工作。

結果餵狗以後發現一篇文章:
Re: [問題] 一生心事向誰論(猶豫工作方向)
這個故事有兩種意涵:一是生不逢時、時機不對,或者個性問題;另一是到頭一事無
成。

籤詩首兩句云:「一生心事向誰論,十八灘頭說與君」。您覺得運途不順、事業無成
,這股心事真是無處訴說,不知為何總是充滿危機、紛亂?神明在這支籤裡就告訴您
了。

抽到這支籤,通常是求籤者個性方面的問題居多。為何?前面卦頭故事主角嚴子陵之
所以不願出來當官,雖說有生不逢時、時機不對的因素在,但歸根究柢還是因為他的
個性過於執拗,堅持太多、考慮太多。依照解籤書的說法,「事業方面若一事無成,
要檢視是否因個性上太挑剔而錯失大好機會?」、「還有一點非常重要:如果你是在
沒工作或一事無成的狀態下抽到這支籤詩,那就要從個性下去解籤:你的機會可能早
就出現過好幾次,但你不是這個不想做,就是那個沒意願,白白錯失大好機會。如果
是這樣,唯一解決的方法就是──改變自己的消極態度及價值觀」(以上引號裡的文
字完全是書上照搬下來的)。

如果這個個性、態度不改呢?「世事盡從流水去,功名富貴等浮雲」,一切都將像流
水一樣去了,功名富貴對您來說都將像浮雲一樣,高掛天邊抓不到。


看到這段解釋有點震驚,瞬間驚醒,覺得實在是太準了。
過去確實有很多機會可以換工作(朋友推薦、Hunter詢問...) ,但我一直執著於要拿到證照再離職,所以放棄這些機會。

然後八年過去,我還在這裡。
我向宇宙下訂單(前陣子看到的勵志方式),我不會在這裡領到十年禮卷。

Sender notified by
Mailtrack 21/02/08 下午03:51:15

No hay comentarios:

Publicar un comentario

say something